Bør bærekraft i større grad telle ved juryering av ScanStar?

 «Sirkulær økonomi» og «det grønne skiftet» er begreper som stadig oftere står på agendaen i næringslivet og i politikken. Vi bør kanskje diskutere om produktenes bærekraft i større grad bør telle ved juryering i emballasjekonkurransen ScanStar*.

Med tanke på de enorme utfordringene verden står overfor, er det knapt noe som er mer aktuelt enn bærekraft akkurat nå.

Zero waste
Som en følge av dette, vil det kanskje være en naturlig utvikling at vi også i ScanStar-juryen i større grad diskuterer hva materialene i emballasjeløsningene faktisk er laget av og om de til syvende og sist lar seg materialgjenvinne.

Sirkulær økonomi betyr i korthet økonomi som bidrar til at ressurser opprettholder en verdi, også etter at et produkt ikke lenger brukes til sitt opprinnelige formål.

På engelsk sier man «a zero waste programme», og det er nettopp innenfor avfallsregelverket det legges frem konkrete og bindende revisjonsforslag.

Kari Bunes

Kari Bunes

Går glipp av råmateriale
En del av argumentasjonen for sirkulær økonomi, er at EU i dag går glipp av potensielt verdifullt sekundært råmateriale.

Økt materialgjenvinning og ombruk skal gi bedre ressurseffektivitet og redusert miljøbelastning, fremme økonomisk vekst og sysselsetning, bidra til at man oppnår fastsatte klimamål og redusere EUs avhengighet av å importere råvarer utenfra.

Det grønne skiftet beskriver at de globale klima- og miljøutfordringene krever omstilling, til et samfunn hvor vekst og utvikling skjer innenfor den belastningen naturen tåler. Samfunnet må gå over til produkter og tjenester som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag.

Det haster
Det sies at et slikt grønt skifte vil være krevende, men det bør være fullt mulig.

Derfor haster det! Skiftet må skje innenfor en periode på 30 – 50 år. I den samme perioden vil verdens befolkning øke med minst 50 prosent. Flere må løftes ut av fattigdom.

Verdens middelklasse anslås å øke fra cirka 1,8 milliarder mennesker i 2009, til 3,2 milliarder i 2020. I 2030 vil det være 4,9 milliarder mennesker i denne kjøpekraftige gruppen.

Det burde være en selvfølge at også vi som jobber i emballasjens verdikjede løfter fokuset på bærekraft høyt opp på agendaen. Den type innovasjoner det kan føre til, vil kunne øke bedriftens konkurranseevne og gi et internasjonalt løft når det gjelder omdømme.

Kari

*ScanStar er en emballasjekonkurranse som arrangeres av Scandinavian Packaging Association (SPA) som er et samarbeidsorgan for de fem nordiske organisasjonene for emballasjebransjen. Les mer her.