Jakten på smartere emballasje pågår for fullt

Divisjonsdirektør Tom Egil Klausen i BAMA-gruppen presenterte ferske forskningsprosjekter i jakten på smartere emballasje i regi av Emballasjeforsk på Emballasjedagene i Sandefjord.

– Vi tenker fremtid. Forskning er krevende, men lærerikt, og det er viktig å ha backing fra industrien, da kampen om midler er hard, sa Klausen som sitter i styret i Emballasjeforsk.


Emballasjeforsk ble etablert i 1998 som en medlemsbasert møteplass for å generere og formidle nye prosjekter. Forskningsnettverket har som formål å fremme bærekraftig forskning og utvikling. Fra 2010 til 2017 har forskningsmidlene gjennom Emballasjeforsk økt fra 35 til nesten 80 millioner kroner.

– Men selv om vi har en økning i forskningsmidler, går den EU-finansierte andelen ned, påpekte Klausen.

Emballasjeforsk lytter til bedriftenes utfordringer knyttet til emballasje og emballering og lager møteplasser for å se på løsninger i fellesskap. Forskningsnettverket bidrar til innovasjon og økt lønnsomhet gjennom forskning og utvikling.

smartPACK
Et av de ferskeste prosjektene, smartPACK, hadde oppstartsmøte i sommer og er et regionalt klyngeprosjekt som skal finne innovative emballerings- og distribusjonsløsninger i Akershus, Oslo og Østfold. Det er i prinsippet ingen begrensning for deltakelse også fra andre deler av landet.

Prosjektet har et budsjett på 2,1 millioner kroner som skal gå til det forberedende arbeidet med å søke midler. Målet med smartPACK er blant annet å mobilisere og tilrettelegge for kunnskapsutveskling og samhandling mellom ulike bransje- og fagmiljøer.

– Jeg tror dette er fornuftig, sa Klausen, som fortalte at BAMA selv bruker 1,5 milliarder til utvikling av produksjons- og pakkevirksomheten. – Vi ønsker å samarbeide og videreutvikle oss sammen med andre for å finne smarte løsninger.

PackMan
Et av verktøyene BAMA er med på å utvikle sammen med Østfoldforskning og Emballasjeforeningen, er det nettbaserte optimeringsvektøyet PackMan. Verktøyet skal hjelpe BAMA med å nå sine viktigste miljøtiltak som redusert matsvinn, materialgjenvinnbar emballasje og redusert CO2-avtrykk fra transport.

Data fra eksisterende emballasje er lagt inn i verktøyet sammen med ny emballasje og nye produkter. Her legges også CEN-dokumentasjon inn, slik at man kan hente ut dokumentasjon om at regelverket følges. Verktøyet gjør det mulig å simulere effekten av ny emballasje.

– Vi har lagt 80 prosent av BAMAs produkter med informasjon emballasje for hvert enkelt. Vi kan vise hvilken miljøeffekt vi får av å sette produktet på markedet, og se utviklingen for hver varegruppe fra 2014 frem til i dag.

PackMan skal være ferdig utviklet i løpet av 2017 og vil være tilgjengelig også for andre brukere enn BAMA. Tom Egil Klausen tror at verktøyet har internasjonale muligheter.

Intelligente salatbarer
Han presenterte også de intelligente salatbarene som BAMA har utviklet for dagligvarehandelen. Tekniske løsninger for sporbarhet, logging, varsling og rapportering har gitt økt mattrygghet og en dobling av salget.

– Digitaliseringen går utrolig fort, og det gir masse muligheter og utfordringer. Det krever evne og vilje til nytenking, sa Clausen.

Les mer om smartPACK her