Emballasjeforsk belager seg på fortsatt høy aktivitet

Helga Næs leder Emballasjeforsk som er inne i en svært aktiv periode med forskning.

Økt fokus på bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi gjør at behovet for ny kunnskap er stort. Emballasjeforsk har god medvind og er klare for å surfe videre på denne bølgen.


Årsmøtet i forskningsnettverket ble i år arrangert hos Norsk Hydro, som er en betydelig råvareleverandør til drikkevareindustrien verden over. Selskapet benyttet anledningen til å fortelle nærmer om dette. Det ble foredrag om Bamas emballasjestrategi, og nye forskningsprosjekter.

Råvareprodusent

Hans Erik Vatne fortalte om historien til Norsk Hydro og veien frem til i dag.

-Norsk Hydro er i dag et selskap som driver råvareproduksjon av aluminium samt noe bearbeiding, fortalte Hans Erik Vatne.
Selskapet har pressverk for profiler og valsing i USA, mens ekstrudering foregår i Europa, Nord-Amerika, Sør-Amerika og til en viss grad Asia. Aluminum har tre store bruksområder som er omtrent like store: Transport, emballasje og bygg.

-Aluminium har et mulighetsrom som emballasjematerial. Minst 75 prosent av all aluminium som noen gang er laget, er fortsatt i bruk. Resirkuleringen gjør at CO2-utslippet fra produksjonen er nede i 4kg CO2-ekvivalenter, noe som er lavt.

Nadia Telioui, Head of Technical Customer Service (TCS), Rolled Products Holmestrand, fortalte om hvordan aluminium for drikkebokser produseres i Tyskland

Drikkebokser


Nadia Telioui fortalte hvordan drikkebokser i aluminium produseres i Tyskland.

-Vi lager ikke drikkeboksene men aluminiumet som brukes til dem. Aluminium til drikkebokser må ha renest mulig overflate, fortalte hun.

De tre store verkene i Rheinwerk, Alunorf i Neuss og Grevenbroich valser og bearbeider råstoffet. Et eget forskningssenter i Bonn bistår verkene med utvikling og forskning.


Inspeksjonssystem

Drikkebokser består av bodystock, lokk og tab/åpningsmekanisme. De har relativt lav livstid men er fullt gjenvinnbare. I Tyskland, som i Norge, blir 95-96 prosent av alle drikkbokser gjenvunnet.

For å få jevnest mulig overflate blir den etset av et oksydsjikt som deretter belegges med et beskyttelsessjikt. Brilliend inspeksjonssystem klassifiserer feil og identifiserer passende tiltak for å rett dem.

Brilliende gir bedre kontroll over overflaten og fjerne alle defekter betydelig.

Bærekraft, optimering og redusert matsvinn

Alvhild Hedstein fortalte at det viktigste for Bama er å redusere matsvinn.

Det er et stort sprang fra Hydro til Bama, men de har noe til felles: Store globale nettverk. Produktene er derimot helt forskjellige, og Alvhild Hedstien, konsernansvarlig for bærekraft og innovasjon, fortalte hvordan selskapet ser for seg å beskytte matvarene best mulig.

Bærekraft er grunnleggende for alt BAMA skal gjøre. Har satt østfoldforskning i gang med å se på hva vi må jobbe med, sa hun. Men selskapet er allerede i gang med en del.

BAMA har definert at de skal ha ansvarlig grønn vekst gjennom god produktkvalitet, optimert emballasje gjennom verktøyet PackMan og jobbe for sirkulær økonomi.

Redusert matsvinn er viktigst

Det viktigste vi kan gjøre er å redusere matsvinn. Jeg syns at matbransjen kan få beholde jomfruelig emballasje for å oppnå dette. Og ja vi bruker plast, men så lite som mulig av den, sa hun.

BAMA bruker gjerne resirkulert emballasje hvis den er ren nok og fornybar emballasje, hvis den kan gjenvinnes.

Vi har laget retningslinjer for emballasje for hele konsernet og et emballasjeforum med emballasjeansvarlig i alle enheter. Vi har opprette
Bama Packaging som skal stille krav til produkter som pakkes i utlandet.

Forskningsprosjekter for 80 millioner

Alvhild Hedenstein og Helga Næs

Styreleder Helga Næs, til daglig leder for trygg mat i Nofima, orienterte om virksomheten i Emballasjeforsk, som nå har 22 medlemmer. Formålet med nettverket er å bidra til økt produktutvikling og innovasjon.

Vi initierte forskning for over 80 millioner kroner i 2018, der industrien investerer mye tid, mens Forskningsrådet, matfondet og EU bidrar med midler, fortalte Næs. Disse prosjektene er hovedsakelig brukerstyrte, men det er også prosjekter der industrien må bidra med penger.

Noen pågående prosjekter

FuturePack, der Norner er faglig ansvarlig og eier. Prosjektet er opprettet etter initiativ fra Grønt Punkt med formål om økt grad av gjenvinning og økt bruk av biomasse.

ReducePack Bama er prosjekteier med Nofima som faglig ansvarlig. Bærekraftig emballering for matvarer, redusert bruk av plast. Tynnere plastmaterial, eller gjenvinnbare materiaer. Kick-off rett over påske

CompDetect – Hexagon Ragsco – erstatte gassbeholdere av stål med gjenvinnbare komposittbeholdere.

Alpakka– økt resirkuleringsgrad av aluminium i emballasje. Ta vare på 40.000 tonn metall som kan resmeltes til ny aluminium.

Sustainpack – resirkulering av emballasje. Søkt forskningsrådet via skisse.

smartPACK – bærekraftig emballering av mat og drikke. Cirka 40 aktører i emballasjens verdikjede som inviteres til å jobbe sammen. Ambisjon om å bli nasjonal arena. Økte i fjor og jobber videre med dette.

Helga Næs takk også frem faggruppene Forum for sirkulær plastemballasje og Fiberfokus som begge drives av Emballasjeforeningen.

Årsmøtet valgte nye styremedlemmer og vedtok blant annet at kontingenten for medlemskap skal være uendret for 2019.