Oslo kommune støtter forskningsbasert utvikling


Regionale forskningsfond (RFF Oslo) ble opprettet i 2020 som et resultat av regionreformen. RFF Oslo vil styrke regionens innovasjonsevne og næringslivets internasjonale konkurransekraft.

RFF Oslo vil bidra til økt FoU innsats gjennom å mobilisere og kvalifisere bedrifter og offentlige virksomheter

Satsingsområder er FoU i områder som:

  • Miljøteknologi
  • Energiteknologi
  • Sirkulærøkonomi
  • IKT og digitalisering

Fondet finansieres av Kunnskapsdepartementet og har en årlig tildeling på i underkant av 20 millioner kroner.

Forprosjekter

Forprosjekter for å mobilisere bedrifter til forskning, er mindre FoU-prosjekter i bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring. Bedriften må samarbeide med et FoU-miljø i prosjektet. Bedriften må ha en ambisjon om at forprosjektet skal føre til videre arbeid med forskning eller samarbeid med forskningsinstitusjoner. Forprosjektene har gjennom årene mobilisert mange bedrifter til å ta forskning i bruk på mange og kreative tema.

Oslo har prioritert disse temaene for forprosjekter:

  • Helse og livsvitenskap
  • Grønn omstilling og sirkulær økonomi
  • Digitalisering og digital transformasjon

Støtte kan også gis til prosjekter innen:

  • Internasjonalisering

Nettverksmøter

Nettverksmøter for bedrifter samler ulike typer aktører for å diskutere en aktuell problemstilling. Det er kompetansemeklere som organiserer møtene, der deltagerne skal komme frem til en felles konklusjon eller handlingspunkter, som kan lede til felles prosjekter eller innsats.

  • Nettverksmøter egner seg blant annet til å samle aktører fra ulike næringer til felles diskusjoner av muligheter, for eksempel i form av forskning til nytte for flere bedrifter innen en næring.
  • Nettverksmøter vil involvere flere aktører og vil ta for seg problemstillinger som er av felles interesse for disse, men som regel ikke av stor nok interesse for noen til at de vil ønske å løse problemet på egenhånd.

Interesserte kan kontakte en av kompetansemeglerne.

Les mer